Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Karola Lipińskiego w Radzyniu Podlaskim jest placówką publiczną prowadzoną przez Ministra Kultury.
Szkoła mieści się przy ulicy Jana Pawła II 2 (Pałac Potockich).

PSM I st. realizuje podstawowy cykl kształcenia w zakresie praktycznej nauki gry na instrumentach oraz przedmiotów ogólnomuzycznych w dwóch cyklach nauczania:

• sześcioletnim – od 5 do 10 roku życia,
• czteroletnim – od 8 do 16 roku życia.

Nauka w szkole jest bezpłatna.

I. Cykl sześcioletni

O przyjęcie do klasy pierwszej sześcioletniego cyklu nauczania może ubiegać sie kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 5 lat oraz nie przekracza więcej niż 10 lat.

Nauka gry odbywa się na jednym z instrumentów wybranych przez kandydata:
fortepian, skrzypce, gitara, akordeon.

W zależności od predyspozycji fizycznych, kandydat może również uczyć się gry na instrumentach dętych:
flet, saksofon, trąbka.

Plan nauczania w klasie I obejmuje:
• 2 x 30 min. zajęcia z instrumentu głównego,
• 3 x 45 min. rytmika z kształceniem słuchu.

II. Cykl czteroletni

O przyjęcie do klasy pierwszej czteroletniego cyklu nauczania może ubiegać sie kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 8 lat oraz nie przekracza więcej niż 16 lat.

Nauka gry odbywa się na jednym z instrumentów wybranych przez kandydata:
fortepian, skrzypce, gitara, akordeon, flet, saksofon, trąbka.

Plan nauczania w klasie I obejmuje:
• 2 x 45 min. zajęcia z instrumentu głównego,
• 2 x 45 min. kształcenie słuchu.

ZASADY PRZYJĘCIA NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Kandydaci zobowiązani są złożyć wniosek o przyjęcie do szkoły (druk wydaje sekretariat szkoły lub można pobrać ze strony internetowej szkoły).

Dokumenty należy złożyć w sekretariacie szkoły do dnia 15 maja 2018r. Kandydaci zobowiązani są do uczestnictwa w zajęciach przygotowawczych prowadzonych przez pedagogów w dniach: 17 - 18 maja 2018r.

Badanie predyspozycji kandydatów odbędzie się w dniu 21 maja 2018r. Polega ono na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych oraz warunków fizycznych, niezbędnych do nauki gry na określonym instrumencie. Badanie jest indywidualne dla każdego kandydata i odbywa się na podstawie opracowanego zestawu zadań sprawdzających:

• predyspozycje głosowe,
• słuch muzyczny,
• poczucie tonalne,
• poczucie rytmu.

Kandydatom, którzy uzyskali pozytywny wynik badania przydatności, z powodu braku miejsc lub predyspozycji fizycznych może być zaproponowany inny instrument.

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostaną podane do publicznej wiadomości w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia badania. Jednocześnie zostanie podany termin ogłoszenia listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do PSM.

Dodatkowych informacji udziela sekretariat szkoły

tel. 83 352 97 63

Dokumenty do pobrania:

INFORMATOR-REKRUTACJA

WNIOSEK O PRZYJECIE DO SZKOŁY