Przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym. Zajęcia edukacyjne w Państwowej Szkole Muzycznej I st. im. K. Lipińskiego w Radzyniu Podlaskim do 7 czerwca bieżącego roku będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. O dalszych postanowieniach poinformujemy zgodnie z wytycznymi.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020r. zmieniające Rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020r. poz. 872) w odniesieniu do szkół artystycznych wprowadziło następujące zmiany dotyczące szkół muzycznych I stopnia:

 • odstąpienie od przeprowadzenia egzaminów promocyjnych i końcowych;
  Zgodnie z § 11bc Rozporządzenia zmieniającego, w roku szkolnym 2019/2020 w szkołach artystycznych, nie przeprowadza się egzaminów promocyjnych i końcowych, a roczną lub końcową ocenę klasyfikacyjną z tych zajęć ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne artystyczne.

 • uregulowanie kwestii rekrutacji do szkół artystycznych w § 11ba;
  Termin przeprowadzenia badania przydatności lub egzaminu wstępnego do szkół artystycznych wyznaczają dyrektorzy poszczególnych szkół lub placówek artystycznych, z tym że termin ten będzie musiał przypadać w okresie określonym przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego i podanym do publicznej wiadomości na stronie internetowej urzędu obsługującego tego ministra.
  Szkoła lub placówka artystyczna podaje informację o terminie oraz warunkach przeprowadzenia badania przydatności lub egzaminu wstępnego w Biuletynie Informacji Publicznej na co najmniej 7 dni przed terminem ich przeprowadzenia.

 • ustalenie form badania jakości kształcenia artystycznego do 30 września 2020r.;
  Zgodnie z nowym § 11bb Rozporządzenia Centrum Edukacji Artystycznej ma obowiązek ogłoszenia regulaminów poszczególnych form badania jakości kształcenia artystycznego na rok szkolny 2020/2021 nie później niż do dnia 30 września 2020r., a nie jak do tej pory do dnia 15 czerwca.

 • ograniczenie egzaminów wstępnych do szkół artystycznych – formę przeprowadzenia badania przydatności kandydatów określi REGULAMIN.

 

Zbigniew Czuryło
Dyrektor PSM I st.
w Radzyniu Podlaskim