Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Karola Lipińskiego w Radzyniu Podlaskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Karola Lipińskiego w Radzyniu Podlaskim.

Data publikacji strony internetowej: 2017-11-23. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-11-09

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • Zamieszczone na stronie informacje, w postaci artykułów lub załączników, nie są w całości dostępne cyfrowo.
  • Zdjęcia i grafiki nie zawierają opisów alternatywnych.
  • Multimedia nie posiadają napisów dla osób z niepełnosprawnością słuchu i wzroku.

Na stronie można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Zbigniew Czuryło, e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 83 3529763. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Karola Lipińskiegow Radzyniu Podlaskim, ul Jana Pawła II 2, 21-300 Radzyń Podlaski.

Szkoła znajduje się w zachodnim skrzydle Pałacu Potockich, lokal użytkuje na zasadzie najmu. Do budynku szkoły prowadzi jedno wejście główne zlokalizowane od strony dziedzińca Pałacu.

  • Budynek jest niedostępny dla osób na wózkach inwalidzkich ze względu na barierę architektoniczną w postaci schodów.
  • W budynku nie ma ułatwień, oznaczeń oraz udogodnień dla osób niepełnosprawnych.
  • W budynku nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych.
  • W budynku brak pętli indukcyjnych.
  • Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu i on-line.