Skala ocen z egzaminów promocyjnych i końcowych

Ocena Skala punktowa
 ocena celująca (6) 25 pkt.
 ocena bardzo dobra (5) 21-24 pkt.
 ocena dobra (4) 16-20 pkt.
 ocena dostateczna (3) 13-15 pkt.
 ocena dopuszczająca (2) 11-12 pkt.
 ocena niedostateczna (1) do 10 pkt.